Q Fiscalitat

we are hiring

Consultoria Tributària

Oferim serveis d' assistència i assessorament a l' òrgan administrador de la societat en la presa de decisions de transcendència fiscal, tenint en compte el binomi soci - societat i la implicació que poden tenir aquestes decisions en cadascuna de les parts, prestant especial atenció a l' impacte sobre els resultats de l'empresa.Planificació i Residències Fiscals

Prestem assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries, en les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d'actius de negocis i societats, en la tributació dels grups de societats, la planificació fiscal patrimonial, successòria i d'empreses familiars.Assessorament Fiscal

Assessorem, confeccionem i presentem la liquidació tant de l’IGI (Impost General Indirecte) com de l’IS (Impost de Societats), d’acord amb el període que li correspongui segons paràmetres.

Assessorem fiscalment, confeccionem i presentem la declaració corresponent a l’IRPF (Impost sobre la Renda de la Persona Física) i a l’IRNR (Impost sobre la Renda dels No Residents).

Assessorem en la tramitació de l'obtenció de residències fiscals i en la liquidació de l'IRPF.