Q Economics

Oferim serveis professionals d'assessorament i organització empresarial en adquisició i fusió d'empreses, Due Diligence, auditories de gestió i d' estats financers, comptabilitat i altres serveis relacionats amb el control i la gestió econòmica d' empreses privades o entitats públiques.


we are hiring

Àrea Econòmica Financera

Aquest servei dóna resposta a dubtes i problemes derivats de l'aplicació del Pla General de Comptabilitat en vigor des de l' 1 de gener del 2009. Ofereix solucions a consultes de naturalesa comptable relacionades amb les operacions efectuades per l'empresa (normes de valoració, principis comptables, etc.).

Comprèn la revisió d'Estats Financers al tancament de l'exercici per a la correcta formulació dels comptes anuals, amb la verificació de les normes de valoració aplicades per l'empresa segons la legislació vigent, així com l'elaboració de propostes de millora en el control administratiu, comptable i de gestió.

Oferim a les empreses la possibilitat d'externalitzar el seus processos comptables, efectuant, en base a les dades subministrades per l' empresa, la comptabilització mensual, facilitant a l'entitat el Compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de Situació. Addicionalment, facilitem informes periòdics analitzant el seguiment dels resultats de l'empresa.

Aquest procés pot efectuar-se internament, des de la seu de l'empresa, o externament, des de les nostres oficines.

we are hiring

Consultoria Estratègica i Peritatges

Analitzem en profunditat totes les parts vitals de l'organització, recollim en un document les propostes de millora basades en les conclusions de la fase analítica i elaborem un model de creixement adaptat per millorar el posicionament competitiu de l'organització.

Utilitzem també el mètode de la Due Diligence en la fase analítica per avaluar la bondat del funcionament de les àrees més importants de l'organització.

Fem valoracions i peritatges d'empreses o de línies de producció mitjançant la utilització de mètodes basats en les dades comptables i en les expectatives de futur.

Els nostres serveis s’efectuaran segons les normes comptables i tributàries generalment acceptades i tindrà com a objectiu complir amb la normativa vigent a Andorra en l’àmbit legislatiu tant en el de la imposició directa com la imposició indirecta, així com les normes i els reglaments que les desenvolupen.

we are hiring

Àrea Auditoria

Amb l'aplicació de procediments analítics sobre les dades que figuren en els estats comptables, emetem una opinió sobre la correcta aplicació dels criteris i normes que s'han utilitzat durant l'exercici comptable i que han servit de base per la preparació dels estats financers de l'empresa.

Aplicant les directrius i normes internacionals de l'Auditoria Financera, emetem una opinió acreditant que els estats financers presentats per la societat reflecteixen la realitat de l'exercici comptable analitzat, que totes les operacions registrades corresponen a l'exercici auditat, que s'han efectuat d'acord amb les normes i criteris comptables de general acceptació i que expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat.