Q Economics

Oferim serveis professionals d'assessorament i organitzaci贸 empresarial en adquisici贸 i fusi贸 d'empreses, Due Diligence, auditories de gesti贸 i d' estats financers, comptabilitat i altres serveis relacionats amb el control i la gesti贸 econ貌mica d' empreses privades o entitats p煤bliques.


we are hiring

脌rea Econ貌mica Financera

Aquest servei d贸na resposta a dubtes i problemes derivats de l'aplicaci贸 del Pla General de Comptabilitat en vigor des de l' 1 de gener del 2009. Ofereix solucions a consultes de naturalesa comptable relacionades amb les operacions efectuades per l'empresa (normes de valoraci贸, principis comptables, etc.).

Compr猫n la revisi贸 d'Estats Financers al tancament de l'exercici per a la correcta formulaci贸 dels comptes anuals, amb la verificaci贸 de les normes de valoraci贸 aplicades per l'empresa segons la legislaci贸 vigent, aix铆 com l'elaboraci贸 de propostes de millora en el control administratiu, comptable i de gesti贸.

Oferim a les empreses la possibilitat d'externalitzar el seus processos comptables, efectuant, en base a les dades subministrades per l' empresa, la comptabilitzaci贸 mensual, facilitant a l'entitat el Compte de P猫rdues i Guanys i el Balan莽 de Situaci贸. Addicionalment, facilitem informes peri貌dics analitzant el seguiment dels resultats de l'empresa.

Aquest proc茅s pot efectuar-se internament, des de la seu de l'empresa, o externament, des de les nostres oficines.

we are hiring

Consultoria Estrat猫gica i Peritatges

Analitzem en profunditat totes les parts vitals de l'organitzaci贸, recollim en un document les propostes de millora basades en les conclusions de la fase anal铆tica i elaborem un model de creixement adaptat per millorar el posicionament competitiu de l'organitzaci贸.

Utilitzem tamb茅 el m猫tode de la Due Diligence en la fase anal铆tica per avaluar la bondat del funcionament de les 脿rees m茅s importants de l'organitzaci贸.

Fem valoracions i peritatges d'empreses o de l铆nies de producci贸 mitjan莽ant la utilitzaci贸 de m猫todes basats en les dades comptables i en les expectatives de futur.

Els nostres serveis s鈥檈fectuaran segons les normes comptables i tribut脿ries generalment acceptades i tindr脿 com a objectiu complir amb la normativa vigent a Andorra en l鈥櫭爉bit legislatiu tant en el de la imposici贸 directa com la imposici贸 indirecta, aix铆 com les normes i els reglaments que les desenvolupen.

we are hiring

脌rea Auditoria

Amb l'aplicaci贸 de procediments anal铆tics sobre les dades que figuren en els estats comptables, emetem una opini贸 sobre la correcta aplicaci贸 dels criteris i normes que s'han utilitzat durant l'exercici comptable i que han servit de base per la preparaci贸 dels estats financers de l'empresa.

Aplicant les directrius i normes internacionals de l'Auditoria Financera, emetem una opini贸 acreditant que els estats financers presentats per la societat reflecteixen la realitat de l'exercici comptable analitzat, que totes les operacions registrades corresponen a l'exercici auditat, que s'han efectuat d'acord amb les normes i criteris comptables de general acceptaci贸 i que expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situaci贸 financera de la societat.