Serveis

Oferim serveis professionals d'assessorament i organització empresarial en adquisició i fusió d'empreses, Due Diligence, auditories de gestió i d' estats financers, comptabilitat i altres serveis relacionats amb el control i la gestió econòmica d' empreses privades o entitats públiques

ÀREA ECONÒMICA FINANCERA

Assessorament en Normativa i Pràctica Comptable

Aquest servei dóna resposta a dubtes i problemes derivats de l'aplicació del Pla General de Comptabilitat en vigor des de l' 1 de gener del 2009. Ofereix solucions a consultes de naturalesa comptable relacionades amb les operacions efectuades per l'empresa (normes de valoració, principis comptables, etc.)

Revisió d'Estats Financers i Comptables

Comprèn la revisió d'Estats Financers al tancament de l'exercici per a la correcta formulació dels comptes anuals, amb la verificació de les normes de valoració aplicades per l'empresa segons la legislació vigent, així com l'elaboració de propostes de millora en el control administratiu, comptable i de gestió

Gestió Comptable

Oferim a les empreses la possibilitat d'externalitzar el seus processos comptables, efectuant, en base a les dades subministrades per l' empresa, la comptabilització mensual, facilitant a l'entitat el Compte d' Explotació i el Balanç de Situació. Addicionalment, facilitem informes periòdics analitzant el seguiment dels resultats de l' empresa

Aquest procés pot efectuar-se internament, des de la seu de l'empresa, o externament, des de les nostres oficines

CONSULTORIA ESTRATÈGICA I PERITATGES

Consultoria Estratègica

Analitzem en profunditat totes les parts vitals de l'organització; Recollim en un document les propostes de millora basades en les conclusions de la fase analítica; Elaborem un model de creixement adaptat per millorar el posicionament competitiu de l'organització

A més, utilitzem el mètode de la Due Diligence en la fase analítica per avaluar la bondat del funcionament de les àrees més importants de l'organització

Serveis de Valoració Econòmica i Peritatges

Fem valoracions i peritatges d'empreses o de línies de producció mitjançant la utilització de mètodes basats en les dades comptables i en les expectatives de futur

ÀREA AUDITORIA

Revisions Limitades

Amb l'aplicació de procediments analítics sobre les dades que figuren en els estats comptables, emetem una opinió sobre la correcta aplicació dels criteris i normes que s'han utilitzat durant l'exercici comptable i que han servit de base per la preparació dels estats financers de l'empresa

Auditories d'Estats Financers

Aplicant les directrius i normes internacionals de l'Auditoria Financera, emetem una opinió acreditant que els estats financers presentats per la societat reflecteixen la realitat de l'exercici comptable analitzat, que totes les operacions registrades corresponen a l'exercici auditat, que s'han efectuat d'acord amb les normes i criteris comptables de general acceptació i que expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat

ÀREA FISCAL

Consultoria Tributària

Oferim serveis d' assistència i assessorament a l' òrgan administrador de la societat en la presa de decisions de transcendència fiscal, tenint en compte el binomi soci - societat i la implicació que poden tenir aquestes decisions en cadascuna de les parts, prestant especial atenció a l' impacte sobre els resultats de l'empresa

Planificació i Residències Fiscals

Prestem assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries, en les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d'actius de negocis i societats, en la tributació dels grups de societats, la planificació fiscal patrimonial, successòria i d'empreses familiars

Assessorem en la tramitació de l'obtenció de residències fiscals

Mapa Web I Política de Privacitat I Avís Legal I © 2011 Cerqueda Internacional Serveis. Tots els Drets Reservats.